آوازها در مفاصل انگشتان

مجموعه شعر آوازها در مفاصل انگشتان

شاعر زهرا معماریان

نشر حکمت کلمه

چاپ اول ۱۳۹۷

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها