خاورمیانه‌ی غمگین

مجموعه شعر خاورمیانه‌ی غمگین

شاعر مهدی مهدوی

انتشارات فرهنگ ایلیا

چاپ اول ۱۳۹۷

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها