باید به کولی‌ها می‌گفتیم

مجموعه شعر باید به کولی‌ها می‌گفتیم

شاعر رضا نظری ایلخانی

نشر داستان

چاپ اول ۱۳۹۷

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها