کارگران مشغول بیکاری‌اند

مجموعه شعر کارگران مشغول بیکاری‌اند

شاعر شهرام پارسامطلق

انتشارات مروارید

چاپ اول 1396

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها