به تالار که رسیدم والس تمام شده بود

مجموعه شعر به تالار که رسیدم والس تمام شده بود

شاعر چنگیز عصارین

انتشارات بوتیمار

چاپ اول 1396

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها