گذشتن از سنگ

مجموعه شعر #گذشتن از سنگ

شاعر #عبدالرحمن فرقانی_فر

نشر #جامه_دران

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها