کتاب شکست

مجموعه شعر #کتاب شکست

شاعر #مجید_اجرایی

نشر #مروارید

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها