فروتن، به وقت اسطوره شدن

مجموعه شعر #فروتن، به وقت اسطوره شدن

شاعر #فرزاد_کریمی

نشر #ثالث

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها