غربت آن سوی کهکشان

مجموعه شعر #غربت آن سوی کهکشان

شاعر #محمدجواد حسینی

نشر #زرنوشت

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها