صدا می‌آید امشب

مجموعه شعر #صدا می‌آید امشب

شاعر #محمد_جوانمرد

نشر #خرد_سرخ

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها