شهر کفن

مجموعه شعر #شهر کفن

شاعر #شاهین_زندی

نشر #حس_آخر

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها