سوار هلاچین شعر

مجموعه شعر #سوار هلاچین شعر

شاعر #علی رحیمی رودسرشی

نشر #موسسه‌ آموزشی تالیفی ارشدان

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها