سالمردگی

مجموعه شعر #سالمردگی

شاعر #مبین_محمودی

نشر #خیابان

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها