ریشه‌های باران

مجموعه شعر #ریشه‌های باران

شاعر #جمشید بصیرمهر

نشر #مهرودل

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها