چشمه آتش

مجموعه شعر #چشمه آتش

شاعر #مسعود هوشیار

نشر #شهد_سخن

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها