تازه کردن زخم کلمات

مجموعه شعر #تازه کردن زخم کلمات

شاعر #شهرام رستمی

نشر #مهر و دل

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها