تاریکی

مجموعه شعر #تاریکی

شاعر #زبیده حسینی

نشر #افراز

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها