بی‌پوستی

مجموعه شعر #بی‌پوستی

شاعر #فرزانه کارگرزاده

نشر #نصیرا

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها