انگشتان پیانیست

مجموعه شعر #انگشتان پیانیست

شاعر #حورا اصفهانیان

نشر #خیابان

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها