اسب کشی

مجموعه شعر #اسب کشی

شاعر #شهرام گراوندی

نشر #هشت

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها