آبشارهایی که بر خوابم فرو ریختند

مجموعه شعر #آبشارهایی که بر خوابم فرو ریختند

شاعر #احمدرضا احمدی

نشر #چشمه

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها