نیمکت عاشق

مجموعه شعر #نیمکت عاشق

شاعر #ابراهیم بنیاس

نشر #آقای کتاب

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌_دوره_‌جایزه_‌شعر‌_شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها