نیم‌رخ تابستان

مجموعه شعر #نیم‌رخ تابستان

شاعر #جواد کلیدری

نشر #نگاه

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌_دوره_‌جایزه_‌شعر‌_شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها