نُویدنامه

مجموعه شعر #نُویدنامه

شاعر #امین حسن راد

نشر #فرهنگ مردم

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌_دوره_‌جایزه_‌شعر‌_شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها