نابودن

مجموعه شعر #نابودن

شاعر #سید محمد میر امینی

نشر #سیب سرخ

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌_دوره_‌جایزه_‌شعر‌_شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها