مرداد

مجموعه شعر #مرداد

شاعر #آرمان خرمی

نشر #خیابان

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌_دوره_‌جایزه_‌شعر‌_شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها