سیمیاگر

مجموعه شعر #سیمیاگر

شاعر #سپیده شیدا آیت‌اللهی

نشر #حکمت_کلمه

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها