سفره و سنگ

مجموعه شعر #سفره و سنگ

شاعر #بهرام_خاراباف

نشر #یانا

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها