رقص بمبک‌ها با نوای شروه‌ی کوتی‌ها

مجموعه شعر #رقص بمبک‌ها با نوای شروه‌ی کوتی‌ها

شاعر #گالیا_توانگر

نشر #نامه مهر

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها