ذوزنقه‌ی بی‌دندان

مجموعه شعر #ذوزنقه‌ی بی‌دندان

شاعر #وحید خیرآبادی

نشر #سیب_سرخ

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها