دقایق بی‌عقربه

مجموعه شعر #دقایق بی‌عقربه

شاعر #شهراد_نوین

نشر #تیرگان

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها