دارتان

مجموعه شعر #دارتان

شاعر #قارن_سواد_کوهی

نشر #کارگاه_اتفاق

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها