خواب‌های بی‌تعبیر

جموعه شعر #خواب_های_بی_تعبیر

شاعر #مژگان_قائمی

نشر #سیب_سرخ

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها