ابونواس به فارسی تقدیم می‌کند

#ابونواس به فارسی تقدیم می‌کند

شاعر #محسن_پایمزد

نشر #سه سه‌تار

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها