آواره بین خسوف و کسوف

مجموعه شعر #آواره بین خسوف و کسوف

شاعر #سهیلا_سعدان

نشر #سارات

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها