سه‌گانه‌ی خاورمیانه: جنگ عشق تنهایی

مجموعه شعر سه‌گانه‌ی خاورمیانه: جنگ عشق تنهایی

شاعر گروس عبدالملکیان

نشر چشمه

چاپ اول ۱۳۹۷

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها