سایه‌ی خزنده‌ی اشیا

مجموعه شعر سایه‌ی خزنده‌ی اشیا

شاعر سپیده کوتی

نشر حکمت کلمه

چاپ اول ۱۳۹۷

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها