میان جیوه و اندوه

مجموعه شعر #میان جیوه و اندوه

شاعر #لیلا_کردبچه

نشر #نگاه

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها