لغت‌نامه کلمات مهجور

مجموعه شعر #لغت‌نامه کلمات مهجور

شاعر #سیدرسولپیره

نشر #نگاه

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها