با ماه، زنگوله و اسب

مجموعه شعر #با ماه، زنگوله و اسب

شاعر #منصور_ململی

نشر #هشت

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها