از مهتابی به روزن شب جنگل

مجموعه شعر #از مهتابی به روزن شب جنگل

شاعر #شهرام گراوندی

نشر #هشت

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها