تاس را دوباره بینداز

مجموعه شعر #تاس را دوباره بینداز

شاعر #پرویز_گراوند

نشر #سوسا

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌_دوره_‌جایزه_‌شعر‌_شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها