و مرغ‌های دریایی از عمق وهم‌های دیگری به روی اسکله آمدند

مجموعه شعر و مرغ‌های دریایی از عمق وهم‌های دیگری به روی اسکله آمدند

شاعر عباس اسکندری

نشر مانیا هنر

چاپ اول ۱۳۹۷

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها